OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím on-line obchodu CV Boutique umístěného na webovém rozhraní https://www.cvboutique.com/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností:

flowstage s.r.o., se sídlem Nad vodovodem 254/64, 108 00 Praha 10 – Malešice

IČ: 06739342

DIČ: CZ06739342

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 288074

adresa pro doručování: flowstage s.r.o., Nad vodovodem 254/64, 108 00 Praha 10 – Malešice

telefonní číslo: (+420) 735 020 176

kontaktní e-mail: info@cvboutique.com

 

jako poskytovatelem služeb

a vámi jako odběratelem služeb

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.          Co je předmětem smlouvy?

Smlouvou se zavazujeme poskytnout vám službu, která je uvedena v objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu, včetně případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby, uvedených v objednávce.

1.2.          Jaké služby poskytujeme?

Mezi naše služba patří především tvorba životopisu na míru dle zadaných informací zejména prostřednictvím objednávkového formuláře. Nabídka jednotlivých šablon životopisů a více informací o námi poskytovaných službách jsou uvedeny na webovém rozhraní.

1.3.          Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4.          Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

      těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

      Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

      podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

      objednávkou a jejím přijetím z naší strany.

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

      zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

      zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5.          Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a případně též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.6.          Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

2.       UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.          Jak uzavíráme smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Prezentace služeb je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2.          Jakým způsobem lze podat nezávaznou poptávku a následně závaznou objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména musí obsahovat informace, které chcete do životopisu uvést. Pokud si nejste jisti, jaké informace chcete uvést do životopisu, neváhejte nás kontaktovat.

Poskytnutím osobních informací, které chcete uvést do životopisu, souhlasíte se zpracováním těchto údajů pro účely vyplývající ze smlouvy tzn. pro účely tvorby životopisu. Osobní údaje poskytnuté tímto způsobem nikomu nepředáváme ani jinak nezpracováváme. Podrobněji je ochrana osobních údajů upravena v rámci dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Před závazným odesláním objednávky máte stále možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které jste do objednávky vložili, a zkontrolovat konečnou cenu (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.3.          Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi.

2.4.          Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a zároveň se jedná o přijetí objednávky z naší strany.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

2.5.          Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

3.       CENA

3.1.          Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

3.2.          Lze kombinovat slevy z ceny?

Případné slevy z ceny nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 

4.       PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.          Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

      bezhotovostně pomocí platební brány GoPay;

      bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.2.          Kdy nastane splatnost ceny?

V případě bezhotovostní platby před poskytnutím služby je cena splatná do 5 dnů od přijetí objednávky. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet, nejpozději však před poskytnutím služby.

V případě platby v hotovosti je cena splatná nejpozději v den poskytnutí služby, a to před jejím poskytnutím.

4.3.          Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

 

5.       POSKYTNUTÍ SLUŽBY

5.1.          Kdy vám bude služba poskytnuta a jakým způsobem?

Po připsání platby na náš bankovní účet začneme na vašem objednaném životopise pracovat.

Vypracovaný životopis vám zašleme na e-mail uvedený v objednávce, a to zpravidla do 3 pracovních dnů od připsání platby na náš bankovní účet.

 

6.       ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

6.1.          Můžete od uzavřené smlouvy dostoupit?

Od smlouvy o poskytování služeb můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

6.2.          Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Byl-li vám společně se službou poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět na naši kontaktní adresu.

6.3.          Kdy můžeme od smlouvy odstoupit my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

      neobdrželi jsme od vás cenu v době splatnosti;

      plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.          Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7.2.          Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

        obsah služby odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;

        služba je poskytnuta v dohodnutém termínu;

        služba je poskytnuta s náležitou odborností a péčí.

7.3.          Reklamaci u nás uplatněte telefonicky, e-mailem, písemně či osobně na adrese našeho sídla bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe spolu s uvedením, v čem vadu služby spatřujete. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z vašich následujících práv:

        bezplatná náprava (zejména dodatečné poskytnutí služby nebo poskytnutí náhradní služby);

        přiměřená sleva z ceny služby;

        odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že se jedná o podstatné porušení smlouvy).

Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatnou nápravu služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

7.4.          Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste o vadě před poskytnutím služby věděli, nebo pokud jste vadu sami způsobili, zejména porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů.

7.5.          Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

O přijaté reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

7.6.          V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

8.       DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1.          Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

8.2.          Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

8.3.          Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4.          Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením.

 

9.       OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

9.1.          Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

9.2.          Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18. 5. 2018

 

 

×

Cart